PRVKUC

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku


 

   

Stručný popis

 

Program řeší koncepci rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku, zpravidla okresu s výhledem na 15 let. ”Program rozvoje” je zpracováván v souladu s metodickým pokynem MZe ČR z června 1993.

Do řešení ”Programu rozvoje” jsou zahrnuta všechna města, obce a osady okresu. ”Program rozvoje” obsahuje pasport stávajícího stavu vodovodů a kanalizací, rekapitulaci připravených projektů, koncepci řešení rozvoje pro jednotlivé obce a ekonomické posouzení navrhovaného vývoje. Posuzovány jsou různé varianty financování navrhovaných investičních akcí a jejich vliv na vývoj vodného a stočného.

”Program rozvoje” se zpracovává samostatně pro část vodovodů a pro část kanalizací, ale nepomíjí vazby mezi nimi, které vyplývají ze zabezpečení potřeby vody a odvedení odpovídajícího množství odpadních vod a z koordinace výstavby obou částí infrastruktury měst a obcí.

 

   

Cíle

 

V „Programu rozvoje“ se předpokládá, že k cílovému roku bude ukončen základní rozvoj vodovodů i kanalizací :

 • zabezpečení potřebné kapacity zdrojů pitné vody,
 • opatření na existujících zdrojích, která odstraní současné problémy s dodržováním požadavků ČSN Pitná voda,
 • navrh opatření na vodárenských a kanalizačních systémech, která je uvedou do souladu s platnými doporučeními, předpisy a normami,
 • navrh programu rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí,
 • modernizace ČOV
 • navrh výstavby nových vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

 

   

Obsah

 

„Program rozvoje“ obsahuje:

 • podklady o demografickém vývoji,
 • zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování,
 • výpočet pořeby vody a produkce odpadních vod,
 • návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací,
 • návrh rozvoje vodovodů a kanalizací včetně časového harmonogramu,
 • stanovení potřebných investičních a provozních nákladů
 • výpočet vývoje vodného a stočného při respektování navrženého programu rozvoje.

 

   

Uspořádání dokumentace

 

 1. Souhrnná zpráva
 2. Vodovody a kanalizace měst a obce
  • 1.část - souhrnný popis vodovodů a kanalizací
  • 2.část - popis vodovodů a kanalizací v obcích
 3. Tabulková část
 4. Výkresová část
  • Přehledné situační schéma vodovodů
  • Přehledné situační schéma kanalizací
  • Situační schéma dopravy vody
  • Výškové schéma skupinového vodovodu
  • Situace vodovodů a kanalizací 1:25000

 

   

Výstupy

 

Výstupy "Programu rozvoje" jsou:

 • klasiký výstup všech příloh tiskem
 • program PRVKUC - je „prohlížečka“, která je určena pro pracovníky MZ ČR, vlastnických organizací a okresních úřadů. Zjednodušuje přístup k informacím o jednotlivých obcích. Pomocí programu je možné otevřít „karty obcí“, které obsahují všechny potřebné demografické, technické a ekonomické údaje pro jednotlivé obce. Z programu je umožněn přístup k textům, které popisují jednotlivé obce.
 • databázový program VYPVODOV - je určen k údržbě a aktualizování demografické a technické databází, která byla vytvořena v průběhu zpracování „Programu rozvoje“. Program je určen zpravidla pro provozovatele vodovodů a kanalizací.